Zasady współpracy


Warunki finansowe

Koszt całkowity za roboczogodzinę wykonanej pracy jest uzależniony od rodzaju stanowiska. Stawka Greygoose Outsourcing obejmuje najczęściej:

 • koszty procesu rekrutacji na terenie Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej,
 • koszty szkolenia wstępnego BHP,
 • koszty badań lekarskich
 • koszty odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej (również w formie re-faktury),
 • koszty zakwaterowania i transportu
 • koszty koordynacji projektu.

Założenia szczegółowe

Na Greygoose Outsourcing spoczywa obowiązek zapewnienia legalności pobytu oraz pracy pracowników przez cały czas świadczenia przez nich usług na terenie RP, w tym w szczególności:

 • przygotowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,
 • dokumentów legalizacyjnych,
 • zawarcia umów,
 • rejestracji w ZUS,
 • nadania numeru PESEL,
 • uzyskania zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz pomocy zainteresowanym osobom w przygotowaniu dokumentów celem uzyskania kart pobytu w Polsce przed upływem ważności dokumentów.

Pracownicy świadczą usługę podwykonawczą w oparciu o umowy zlecenia lub umowy kodeksowe, na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wiz roboczych (do 180 dni) lub zezwoleń na pracę (powyżej 180 dni).

Greygoose Outsourcing nie potrąca z wynagrodzenia pracowników żadnych opłat rekrutacyjnych, administracyjnych lub związanych z przygotowaniem dokumentów dla pracowników.

Zapewniamy stałą obsługę pracowników za pośrednictwem koordynatorów - osób biegle władających językiem polskim i ukraińskim/rosyjskim (native speaker) na nasz koszt.

Wynagrodzenie pracowników płatne jest bezpośrednio na rachunek bankowy, zgodnie z kartą pracy lub innym dokumentem pozwalającym na obliczenie wynagrodzenia. Możliwe jest uzyskiwanie przez nowych pracowników zaliczek na poczet wynagrodzenia.

Wstępne szkolenie BHP odbywa się w siedzibie zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu na podstawie materiałów graficznych (prezentacji multimedialnej) wcześniej uzyskanych od zamawiającego i przetłumaczonych na język ukraiński/rosyjski przy udziale osoby tłumaczącej treść szkolenia wstępnego.

Szkolenia stanowiskowe BHP odbywają się na podstawie kart stanowiskowych pracy dostarczonych przez zamawiającego w języku polskim i przetłumaczonych przez Greygoose Outsourcing na język ukraiński/rosyjski.

Dobór pracowników odbywa się według wskazań i zapotrzebowania zamawiającego. Wskazania zamawiającego obejmują w szczególności niezbędne kompetencje oraz uprawnienia istotne z punktu widzenia świadczenia pracy przez pracownika.

Przed przystąpieniem do pracy zamawiającemu służy prawo przeprowadzenia testów kompetencji pracownika oraz oceny jego przydatności dla zamawiającego.

Przed przystąpieniem do realizacji kontraktu zamawiający zobowiązany jest do przekazania Greygoose Outsourcing kart oceny ryzyka na stanowisku pracy wraz z rejestrem wypadków przy pracy na danym stanowisku celem zapoznania pracowników z ryzykiem.

Zamawiający, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Greygoose Outsourcing, przekaże niezbędne instrukcje, opisy stanowisk i inne niezbędne dokumenty celem ich tłumaczenia na język ukraiński/rosyjski i zapoznania z nimi personelu.


Polisa ubezpieczeniowa

Greygoose Outsourcing posiada polisę towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością z limitem 2.000.000,00 zł.


Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli podjąć współpracę. Zapraszamy do kontaktu!